Ngày 29/12, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức Kỳ họp thứ 16 (bất thường).

Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với ông Võ Duy Khương (nghỉ theo chế độ) và Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Hồ Kỳ Minh.

Với tỷ lệ 91,48%, các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã bầu ông Hồ Kỳ Minh làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Ông Hồ Kỳ Minh, sinh ngày 1/5/1971, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ, tiến sỹ Kinh tế về Tài chính lưu thông tiền tệ-tín dụng, Cao cấp chính trị.

Như vậy, hiện nay Đà Nẵng có bốn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố./.