Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII gồm 13 người ra mắt tại Đại hội. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Trong 2 ngày 3-4/7, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long tổ chức đại hội lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 13 thành viên, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Long Lê Quang Nguyên tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu hoạt động là "Nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức làm việc của những người làm báo, xây dựng Hội vững mạnh đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thời kỳ mới."

Trong nhiệm kỳ, Hội phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức cho 100% hội viên học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hội viên hoàn thành công tác chuyên môn, trong đó 80% đạt từ lao động tiên tiến trở lên; 100% hội viên thực hiện tốt các quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo, không vi phạm pháp luật.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Tuấn Kiệt đề nghị Hội Nhà báo tỉnh cần đa dạng hơn hình thức hoạt động, tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ làm báo.

Hội Nhà báo tỉnh tuyên truyền, vận động hội viên ra sức thi đua sáng tạo, chủ động phát hiện, khai thác, phản ánh sát và sâu các lĩnh vực đời sống xã hội; phát hiện, nhân rộng những nhân tố mới, cái hay, cái đẹp, gương người tốt việc tốt gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Qua đó, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và sắc bén hơn trong phê phán, đấu tranh, bài trừ các hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và toàn xã hội.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long tập trung thực hiên công tác chuyên môn, nghiệp vụ của hội viên, các cơ quan báo chí nhằm xây dựng Hội vững mạnh, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho hội viên.

Hội phối hợp với các cơ quan báo chí triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, pháp luật của Nhà nước cho tất cả hội viên; phối hợp với Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh giữ vững định kỳ tổ chức họp giao ban báo chí, kịp thời định hướng tuyên truyền, đảm bảo báo chí hoạt động định hướng.

Theo đó, Báo Vĩnh Long giữ vững ổn định số lượng phát hành báo in và tăng lượng truy cập báo mạng, từ việc phát hành 4 kỳ/ tuần năm 2011 đã tăng lên 5 kỳ/tuần; số lượng phát hành ra thị trường khá cao và đưa về tận cơ sở phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền.

Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng nội dung, hàng năm thực hiện cải tiến, sản xuất từ 20-30 chương trình mới để đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí của nhân dân.

Ngoài ra, Đài còn thực hiện tốt việc gắn nhiệm vụ chính trị với các hoạt động từ thiện xã hội, với tổng giá trị phúc lợi xã hội gần 170 tỷ đồng./.