Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Chiều 28/10, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.

Đại hội đã bầu 55 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI đã họp phiên thứ nhất, bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu 10 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI. Các ông Vũ Văn Sơn, Nguyễn Dương Thái được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã thông qua Nghị quyết với các phương hướng và mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ mới là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh các ngành có lợi thế, có giá trị gia tăng cao; chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải thiện môi trường đầu tư.

Phát triển kinh tế nhanh đi đôi với phát triển văn hóa; cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân và gìn giữ, bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đề ra nhiều chỉ tiêu cơ bản như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân 8% đến 8,5%/năm. Đến năm 2020, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 3.200 USD trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; thu ngân sách nội địa tăng bình quân 10%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; có trên 60% số xã đạt 19 tiêu chí của chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 1,5%/năm.

Hàng năm, có trên 75% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, mỗi năm kết nạp từ 2.500 đảng viên trở lên...

Để đạt được những chỉ tiêu trên, Nghị quyết đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp như chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường liên kết vùng; đẩy nhanh tốc độ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội.

Tỉnh tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỉnh quan tâm giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; coi xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là mục tiêu then chốt, là nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội ; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị./.