Ban Chấp hành Đảng bộ Đồng Nai khóa X ra mắt ra mắt tại đại hội. (Ảnh: Sỹ Tuyên​/TTXVN)

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 52 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 18 đại biểu. Đại hội đã thống nhất, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa X đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí; đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khóa X; các đồng chí Trần Văn Tư, Đinh Quốc Thái và Phan Thị Mỹ Thanh tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khóa X.

Hội nghị cũng đã bầu 8 đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa X; đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, khóa X.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khóa X Nguyễn Phú Cường cho biết, về mục tiêu, phương hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai xác định: Tiếp tục phát triển kinh tế với nhịp độ nhanh, bền vững; đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường công tác cải thiện và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Đồng Nai tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, khoa học công nghệ đi đôi với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận và xây dựng chính quyền; đầu tư phát triển văn hóa, phát triển con người toàn diện; tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Các lĩnh vực đột phá chiến lược được tỉnh xác định trong 5 năm tới là tập trung huy động các nguồn lực đầu tư hiệu quả cho các công trình hạ tầng xã hội và dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, trong đó ưu tiên đầu tư, nâng cấp các công trình nước sạch phục vụ dân sinh và các thiết chế văn hóa phục vụ người lao động; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực, hệ thống các cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển toàn diện và bền vững; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu trong việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khoá X, nhiệm kỳ 2015-2020. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

​Mục tiêu tổng quát của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 là tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; xây dựng và phát triển con người toàn diện; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh; xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

Đồng Nai đề ra mục tiêu trong 5 năm 2015-2020 sẽ nâng tổng thu nhập quốc nội tăng bình quân từ 8-9%/năm; trong đó công nghiệp-xây dựng tăng từ 8-9%/năm, dịch vụ tăng từ 12-13%/năm, nông-lâm-ngư nghiệp tăng từ 3-4%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt từ 5.300-5.800 ​USD.

Đến năm 2020, toàn tỉnh có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó 15% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 80% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 còn dưới 1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 65%./.