Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 29/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI gồm 53 người; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 19 người.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVI đã bầu 13 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lạng Sơn trong nhiệm kỳ 2015-2020 với mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, huy động mọi nguồn lực; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, chú trọng bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Đến năm 2020, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lạng Sơn phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 8-9%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 2.600-2.700 USD; tổng sản lượng lương thực hằng năm duy trì khoảng 300 nghìn tấn; kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân từ 9-10%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn khoảng 76.000-78.000 tỷ đồng; có 72 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo khoảng 2%, có trên 80% số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn xác định đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển toàn diện, bền vững; đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, phát triển nhanh nguồn lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, quản trị doanh nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật, đội ngũ công nhân, lao động có chất lượng cao, gắn phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ; tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng và tăng năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài.

Lạng Sơn cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; huy động tối đa mọi nguồn lực, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ngày càng đồng bộ và hiện đại, tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, phát triển toàn diện lĩnh vực nông, lâm nghiệp gắn với đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

Ngoài ra, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc./.