Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội thống nhất phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2012 với các chỉ tiêu: tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 530 tỷ đồng tăng 32,17% so với 2011; tổng tài sản tăng lên 30.500 tỷ đồng tăng 19,97%; huy động vốn 23.800 tỷ đồng tăng 17,21%; thu nhập của cổ đông 13,5%; mạng lưới tăng từ 94 điểm lên 121 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt 17.360 tỷ đồng tăng 15%.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua việc xin từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Tiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Huỳnh Phước Long, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị OCB.

Hội đồng quản trị đã bầu cử bổ sung ông Phạm Phú Quốc tham gia là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Hội đồng quản trị cũng đã tiến hành họp và bầu ông Trịnh Văn Tuấn (trước là Tổng giám đốc OCB) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị; bầu ông Nguyễn Đình Tùng giữ chức quyền Tổng Giám đốc./.

Minh Thúy (Vietnam+)