Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trong dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng có đề cập: "Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào định cư ở nước ngoài ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, góp phần tăng cường hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước; được bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng; tạo điều kiện để đồng bào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; có cơ chế chính sách thu hút đồng bào hướng về Tổ quốc, đóng góp xây dựng và bảo vệ đất nước."

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên TTXVN có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam.

Sau đây là nội dung phỏng vấn:

- Thưa ông, dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng có đề cập tới việc Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào định cư ở nước ngoài ổn định cuộc sống, có cơ chế chính sách thu hút đồng bào định cư ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, đóng góp xây dựng và bảo vệ đất nước. Ông suy nghĩ như thế nào về vấn đề này?

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam: Phải khẳng định công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài là một chính sách xuyên suốt và liên tục của Đảng và Nhà nước ta. Ngoài ra có những chính sách riêng như Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và Chỉ thị 45 -CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI cũng đã nêu rất rõ, chúng ta luôn coi trọng và chăm lo đến đời sống, địa vị pháp lý, địa vị kinh tế của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài phát triển kinh tế và nhiệm vụ thứ hai là chúng ta tạo điều kiện, kêu gọi người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp xây dựng đất nước.

Các chính sách của chúng ta có tính chất kế thừa rất tốt. Trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, chúng ta kế thừa toàn bộ những đường lối chính sách mà Đại hội Đảng XI đã nêu ra.

Tuy nhiên có một số điểm khác như chúng ta nhấn mạnh hơn vào công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong văn kiện Đại hội Đảng XI chúng ta có đề cập tới vấn đề này nhưng chưa được rõ. Lần này trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII đã nhấn mạnh rõ hơn về trách nhiệm và vai trò của Nhà nước trong vấn đề bảo hộ đối với công dân là người Việt Nam ở nước ngoài.

Điều này trước đây chúng ta đã làm rất nhiều như giúp người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao địa vị pháp lý, đây cũng chính là công tác bảo hộ công dân.

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng có trách nhiệm bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ra nước ngoài làm ăn, trong các vấn đề như tính mạng, địa vị pháp lý, tài sản của họ.

Chúng ta cần bảo vệ quyền lợi và tính mạng của người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là công tác mà trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII đã nêu rất rõ và đây là nhiệm vụ của không chỉ của Bộ Ngoại giao mà tất cả các bộ, ngành.

- Đối với hoạt động ngoại giao nhân dân, nhằm đoàn kết, phát huy vai trò, đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài, theo ông chúng ta phải làm gì?


Thứ trưởng Vũ Hồng Nam: Chúng ta đã, đang và sẽ phải làm nhiều việc để khuyến khích cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển, đóng góp vào nước sở tại.

Sống ở quê hương thứ hai thì nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng của người Việt Nam ở nước ngoài là phải tự phát triển đời sống kinh tế, xã hội của mình và từ đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của nước sở tại.

Nhiệm vụ và cũng là điều chúng ta mong muốn thứ hai là cùng với quá trình đóng góp vào sự phát triển của nước sở tại, thì người Việt Nam ở nước ngoài luôn chung tay, chung sức cùng với toàn thể nhân dân Việt Nam xây dựng quê hương đất nước.

Trong thời gian tới, vừa là nhiệm vụ, vừa là mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện những điều đó, để chúng ta tiếp tục huy động được nguồn lực chất xám cũng như nguồn lực kinh tế, đóng góp vào quá trình xây dựng đất nước.

- Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng./.