Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 199/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.”

Mục tiêu của Quy hoạch là phát triển ngành điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập, mang đậm bản sắc dân tộc, phục vụ tốt nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

Ngành sẽ đầu tư phát triển các trung tâm điện ảnh tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng, tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực; phát triển sản xuất, phát hành và phổ biến phim; nghiên cứu khoa học và lưu trữ điện ảnh; tổ chức các Liên hoan phim, sự kiện điện ảnh lớn trong nước và quốc tế.

Mục tiêu phấn đấu đặt ra là mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có khoảng từ 1-2 cụm rạp chiếu phim với trang bị kỹ thuật phù hợp, đạt tiêu chuẩn. Quy hoạch, sắp xếp trung tâm phát hành phim và chiếu bóng là đơn vị sự nghiệp có thu; thực hiện tốt hoạt động chiếu phim lưu động phục vụ đồng bào ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn; đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phù hợp cho Đội chiếu phim lưu động ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn.

Các giải pháp thực hiện Quy hoạch là tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực điện ảnh. Bên cạnh đó, tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực điện ảnh.

Ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) ưu tiên bố trí vốn đầu tư để nâng cấp, mở rộng và xây mới các công trình điện ảnh quy mô lớn tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng; hỗ trợ một phần kinh phí để cải tạo, nâng cấp, xây mới các rạp chiếu phim có quy mô phù hợp tại các địa phương nhận trợ cấp cân đối từ ngân sách trung ương, trong đó ưu tiên cho các địa phương thuộc các địa bàn khó khăn.

Các địa phương chủ động bố trí nguồn ngân sách sách địa phương kết hợp với kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương để đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây mới các rạp chiếu phim, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật cho các đơn vị sự nghiệp điện ảnh, các Đội chiếu phim lưu động.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần đối với các dự án xã hội hóa trong đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực điện ảnh./.

(TTXVN)