Ngày 17/5, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2013-2015.

Mục tiêu của đề án là xây dựng Tập đoàn Viễn thông Quân đội thành đơn vị kinh tế quốc phòng mạnh, năng động, hiện đại, có năng lực cạnh tranh và cơ cấu hợp lý, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả kinh tế-xã hội cao; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Ngành nghề kinh doanh của tập đoàn, gồm viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh; truyền hình; bưu chính, chuyển phát; nghiên cứu, sản xuất thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông.

Ngành nghề kinh doanh có liên quan, đó là thương mại, phân phối, bán lẻ vật tư, thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông; tài chính, ngân hàng, bất động sản; đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở trong nước-nước ngoài của tập đoàn và ngành nghề kinh doanh khác theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, được thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Vốn điều lệ của tập đoàn là 100.000 tỷ đồng.

Các đơn vị thành viên của tập đoàn giai đoạn 2013-2015, gồm các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ; Các đơn vị độc lập do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ; Các đơn vị do Công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; Các đơn vị do Công ty mẹ nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Công ty Thông tin Viễn thông điện lực sẽ sáp nhập vào Công ty mẹ; thực hiện tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

(TTXVN)