Phien hop toan the lan thu ba Uy ban Van hoa, Giao duc cua Quoc hoi hinh anh 1Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội sáng 22/5. (Nguồn: giaoducthoidai)

Sáng 22/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể lần thứ Ba của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì Phiên toàn thể.

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, tại Phiên họp toàn thể lần thứ Ba, xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách gồm: Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); Báo cáo chuyên đề về “việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với môn Lịch sử cấp Trung học phổ thông”; Báo cáo kết quả giám sát “việc quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác trên mạng Internet.”

Ngoài ra, Ủy ban cũng đã gửi các Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan đến trẻ em; Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục từ Kỳ họp thứ Hai đến Kỳ họp thứ Ba và dự kiến công tác 6 tháng cuối năm 2022... đến các thành viên Ủy ban để nghiên cứu.

Phát biểu tại Phiên họp toàn thể lần thứ Ba Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao về sự chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, kịp thời trong hoạt động của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; luôn bám sát kế hoạch, tổ chức khoa học, sẵn sàng tổ chức nhiều nội dung công việc phát sinh ngoài kế hoạch.

[Tháo gỡ tình trạng vừa thừa, vừa thiếu giáo viên mầm non, phổ thông]

Theo dự kiến, Chương trình Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có một số nội dung Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tham mưu, đề xuất. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tiếp tục lắng nghe ý kiến góp ý để giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, bảo đảm dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) khi trình Quốc hội xem xét được đồng thuận cao. Các vấn đề Ủy ban đưa ra thảo luận tại Phiên họp này đang được cử tri và nhân dân quan tâm nhiều.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chú trọng đổi mới phương thức làm việc, xác định nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện thể chế đối với các lĩnh vực Ủy ban phụ trách; tăng cường hoạt động giám sát tập trung vào các nội dung về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Trong công tác xây dựng luật, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cần rà soát, phát hiện các bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo tại các quy định của pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể Hiến pháp, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

Đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI; yêu cầu đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII; đồng thời cần nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có thể áp dụng trong điều kiện của Việt Nam.

Về Chương trình môn Lịch sử cấp Trung học Phổ thông, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Ủy ban nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến đội ngũ chuyên gia lịch sử một cách thấu đáo, trên tinh thần cầu thị, lắng nghe và có đề xuất trên nguyên tắc phù hợp với chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về giáo dục, đào tạo.

Ủy ban cần bám sát Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam; đặc biệt là nội dung trong bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 24/11/2021 tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Về các hoạt động giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, cần lựa chọn vấn đề có trọng tâm, trọng điểm, tập trung những vấn đề “nóng”, “nổi cộm” được cử tri, nhân dân quan tâm; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện chính sách công tác thanh niên như: Giải quyết việc làm, thanh niên khởi nghiệp; xây dựng môi trường lành mạnh nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên..; bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, phát triển toàn diện của trẻ em.../.

Đỗ Bình (TTXVN/Vietnam+)