Chiều 8/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc làm việc thường niên nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2010 và xác định trọng tâm phối hợp công tác năm 2011.

Thủ tướng cho rằng trong năm 2010, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ngày càng tốt hơn, đạt hiệu quả hơn và sát thực hơn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước đề ra trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Thông qua công tác phối họp, mỗi cơ quan đã thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẳng định được vị thế, uy tín ở cả cấp Trung ương và địa phương. Chương trình phối hợp đã góp phần tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sự đồng thuận của toàn xã hội.

Thủ tướng nhất trí cao với chương trình phối hợp của Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong năm 2011; đồng thời, đề nghị hai bên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường hơn nữa các hoạt động phối hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của đất nước giai đoạn 2011-2015. Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước và nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; vận động các nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế-xã hội, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Thủ tướng đã giải đáp những đề xuất, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan phối hợp với Mặt trận Tổ quốc rà soát và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm và các đại biểu phát biểu khẳng định sự phối hợp hoạt động theo Quy chế giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tăng cường và hiệu quả hơn. Qua công tác phối hợp đã giúp hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ theo luật định và theo nghị quyết của Đảng, đáp ứng mong muốn của nhân dân.

Trong năm 2011, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường phối hợp để triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Hai bên chủ động phối hợp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Phối hợp chuẩn bị mọi mặt để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 thành công tốt đẹp./.