Sáng 19/2, tại Phủ Chủ tịch, thừa ủy quyền Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Quyết định phong hàm và thăng hàm Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho 14 cán bộ, công chức ngoại giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh hàm Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hàm ngoại giao cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung cũng như trong công tác đối ngoại nói riêng.

[Trao quyết định cho 16 đại sứ Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2019-2022]

Theo Phó Chủ tịch nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu lớn lao, với thế và lực ngày một gia tăng. Trong suốt cả chặng đường vẻ vang đó, công tác đối ngoại đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Đồng thời, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang hướng tới những mục tiêu lớn trong những năm tới. Việt Nam đã xác định mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn tới.

Theo Phó Chủ tịch nước, bên cạnh thuận lợi, đất nước đứng trước những thách thức và khó khăn không nhỏ, tình hình thế giới và khu vực cũng biến chuyển phức tạp, khó lường.

"Do đó, nhiệm vụ của đối ngoại nói chung và các đồng chí nói riêng là cần nắm bắt được cơ hội, tận dụng được xu thế, để khéo léo, linh hoạt vượt qua những khó khăn, thách thức đặt ra, nhằm bảo vệ và phát huy lợi ích quốc gia dân tộc trong mọi thay đổi của tình hình và biến chuyển của thời đại," Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước mong muốn các cán bộ ngoại giao luôn phát huy được những phẩm chấm đáng quý của những nhà ngoại giao Việt Nam hiện đại,  đội ngũ đã được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh gây dựng, rèn luyện từ những ngày đầu của Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng rằng những cán bộ, công chức tiêu biểu của ngành đối ngoại sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của lĩnh vực đối ngoại trong việc góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế./.

Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)