[Photo] Cải cách ruộng đất: Thủ tiêu chế độ chiếm hữu của địa chủ

Cuộc cải cách ruộng đất hoàn thành thắng lợi vào năm 1957, vĩnh viễn thủ tiêu chế độ chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến và xác lập chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân.
(TTXVN/Vietnam+)