Hàng trăm bạn trẻ nhảy flashmob kêu gọi bảo vệ môi trường hồ Hà Nội. (Ảnh: Đạt Hùng/Vietnam+)

Hàng trăm bạn trẻ nhảy flashmob kêu gọi bảo vệ môi trường hồ Hà Nội. (Ảnh: Đạt Hùng/Vietnam+)

Hàng trăm bạn trẻ nhảy flashmob kêu gọi bảo vệ môi trường hồ Hà Nội. (Ảnh: Đạt Hùng/Vietnam+)

Hàng trăm bạn trẻ nhảy flashmob kêu gọi bảo vệ môi trường hồ Hà Nội. (Ảnh: Đạt Hùng/Vietnam+)

Hàng trăm bạn trẻ nhảy flashmob kêu gọi bảo vệ môi trường hồ Hà Nội. (Ảnh: Đạt Hùng/Vietnam+)

Hàng trăm bạn trẻ nhảy flashmob kêu gọi bảo vệ môi trường hồ Hà Nội. (Ảnh: Đạt Hùng/Vietnam+)

Hàng trăm bạn trẻ nhảy flashmob kêu gọi bảo vệ môi trường hồ Hà Nội. (Ảnh: Đạt Hùng/Vietnam+)

Hàng trăm bạn trẻ nhảy flashmob kêu gọi bảo vệ môi trường hồ Hà Nội. (Ảnh: Đạt Hùng/Vietnam+)

(Ảnh: Đạt Hùng/Vietnam+)

(Ảnh: Đạt Hùng/Vietnam+)

(Ảnh: Đạt Hùng/Vietnam+)

(Ảnh: Đạt Hùng/Vietnam+)