[Photo] Khai mạc Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên Tiên khóa VIII

Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đọc báo cáo khai mạc ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII.
(Vietnam+)