[Photo] Mùa Xuân đầu tiên nơi gia đình "ba đời mất Tết"

Với gia đình 3 thế hệ 9 khẩu, 8 người tâm thần của nhà ông Tưng-bà Xúi, Xuân Ất Mùi này có thể xem là cái Tết đầu tiên sau hơn 40 năm...
Võ Phương (Vietnam+)