Thứ Hai, Tháng Mười Một 20/11/2017

[Photo] Những hình ảnh hào hùng của Cách mạng tháng Tám

(TTXVN/Vietnam+) Bản in

Tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phátxít Nhật.