Người dân đi lễ hội tranh cướp lộc tại lễ cầu an. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Người dân đi lễ hội tranh cướp lộc tại lễ cầu an. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Người dân đi lễ hội tranh cướp lộc tại lễ cầu an. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Người dân đi lễ hội tranh cướp lộc tại lễ cầu an. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Người dân đi lễ hội tranh cướp lộc tại lễ cầu an. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Sau khi tranh cướp lộc một số người dân còn leo lên tháp cầu an để đứng chụp hình. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Sau khi tranh cướp lộc một số người dân còn leo lên tháp cầu an để đứng chụp hình. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Sau khi tranh cướp lộc một số người dân còn leo lên tháp cầu an để đứng chụp hình. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Sau khi tranh cướp lộc một số người dân còn leo lên tháp cầu an để đứng chụp hình. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
"Biển rác" để lại sau khi tranh cướp lộc tại lễ hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)