PVcombank cong bo dat loi nhuan 65,4 ty dong trong nam 2016 hinh anh 1PVcomBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông. (Nguồn: PVcomBank)

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018. Theo đó, đại hội nhất trí miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị chuyên trách đối với ông Nguyễn Hoàng Linh do ông Linh có đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung ông Nguyễn Hoàng Nam, Tổng Giám đốc PVcomBank, ông Ngô Ngọc Quang, Phó Tổng giám đốc PVcomBank giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2013-2018.

Theo thông báo của ngân hàng, kết thúc năm 2016, PVcomBank đạt lợi nhuận 65,4 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đặt ra. Tổng tài sản của PVcomBank đạt 113.958 tỷ đồng, tăng khoảng 16.000 tỷ đồng so với 31/12/2015.

Năm 2017, PVcomBank đặt mục tiêu vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 9.000 tỷ đồng, doanh thu 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 33% so với năm trước, đạt 87 tỷ đồng./.
 
Thúy Hà (Vietnam+)