Ngày 8/9, Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tại Lào đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng- khóa XI” một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho đảng viên khu vực Vientiane.

Thay mặt Đảng bộ, Bí thư - Đại sứ Tạ Minh Châu đã phổ biến Nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện và đề nghị các chi bộ cơ sở Đảng thực hiện nghiêm túc nghị quyết, gắn nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của cơ quan trên địa bàn Lào. Đại sứ Tạ Minh Châu nhấn mạnh, đây là một nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Tất cả các cấp ủy và cán bộ đảng viên trên địa bàn đều phải kiểm điểm tự phê bình và phê bình với các nội dung: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Việc kiểm điểm và phê bình phải dựa tên nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, bám sát thực tế để mỗi đảng viên tự mình nhìn lại một cách sâu sắc hơn trong việc gìn giữ và bảo vệ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên trong tình hình mới./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)