Theo Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2011 vừa được các đại biểu Quốc hội thông qua sáng 15/11, trong năm 2011, ngân sách nhà nước sẽ dành 27.000 tỷ đồng để chi điều chỉnh tiền lương.

Cũng tại Nghị quyết trên, trong điều 4, Quốc hội đã quy định: “Chính phủ chủ động sắp xếp chi thường xuyên trên tinh thần triệt để tiết kiệm chi, chống lãng phí; ưu tiên bố trí thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội và tiền lương.”

Tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương trong năm 2011 sẽ đạt 398.679 tỷ đồng, tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 206.321 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách Trung ương năm 2011 là 519.279 tỷ đồng, bao gồm cả 126.208 tỷ đồng bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương. Trong số này, chi cho đầu tư phát triển là 78.800 tỷ đồng, chi trả nợ và viện trợ 86.000 tỷ đồng, chi phát triển các sự nghiệp kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 224.300 tỷ đồng.

Đối với việc hỗ trợ đầu tư các dự án, công trình cấp bách của địa phương, Ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ một phần vốn đầu tư tập trung chủ yếu cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong thời gian không quá 2 năm đối với các tỉnh có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, chỉ cân đối được ngân sách địa phương từ 50% trở xuống, ưu tiên các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Thời kỳ ổn định ngân sách địa phương là 5 năm, từ năm ngân sách 2011 đến hết năm ngân sách 2015.

Cũng trong sáng 15/11, Quốc hội đã thông qua Luật thuế bảo vệ môi trường, Luật thanh tra (sửa đổi), Luật viên chức với đa số đại biểu tán thành.

Luật thanh tra (sửa đổi) được Quốc hội thông qua gồm 7 chương, 78 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011. Luật thanh tra số 22/2004/QH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật thanh tra (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Luật Viên chức gồm 6 chương 62 điều, đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012. Theo quy định của Luật, người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi (trừ một số lĩnh vực đặc thù), có đủ sức khỏe để thực hiện công việc, đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo… đều được đăng ký dự tuyển viên chức.

Luật thuế bảo vệ môi trường gồm 4 chương, 13 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012. Đối tượng chịu thuế (điều 3) gồm 5 nhóm hàng hóa là xăng, dầu, mỡ nhờn; than đá; dung dịch HCFC; túi nilon và thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm hạn chế sử dụng. Trường hợp cần thiết phải bổ sung đối tượng chịu thuế khác cho phù hợp với từng thời kỳ thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quy định./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)