Ngày 4/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 116/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền, về các biện pháp phòng, chống rửa tiền, thu thập xử lý và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền và hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền.

Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng theo quy định tại Khoản 1,2,3 Điều 2 Luật phòng, chóng rửa tiền. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến phòng, chống rửa tiền, bao gồm tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc người không có quốc tịch không hoạt động hoặc không sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam nhưng có các giao dịch với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1,2,3 Điều 2 Luật phòng, chống rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền. Nghị định cũng quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Công an và các bộ, ngành khác trong phòng, chống rửa tiền...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2013. Nghị định này thay thế Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 7/6/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền./.