Bộ Công Thương đã ban hành thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Theo thông tư, hợp đồng xuất khẩu gạo phải phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế và phải có các thông tin như tên, địa chỉ của bên mua và bên bán; tên hàng, số lượng, chủng loại, chất lượng, quy cách đóng gói, bao bì đóng gói.

Tỷ lệ dung sai về số lượng không vượt quá mức cộng trừ năm phần trăm (± 5%); phương thức giao hàng, thời hạn giao hàng, cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng; cảng chuyển tải (nếu có); giá cả, phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán.

Thông tư cũng nêu rõ hợp đồng xuất khẩu gạo phải có điều khoản quy định về việc xuất khẩu gạo sang nước thứ 3 (điều khoản tái xuất) như việc bên mua tái xuất sang nước thứ 3 là nước hoặc vùng lãnh thổ có giao dịch hợp đồng tập trung với Việt Nam phải được sự đồng ý của bên bán.

Bên bán chỉ được chấp thuận cho bên mua tái xuất hoặc giao hàng sang nước thứ 3 là nước hoặc vùng lãnh thổ có giao dịch hợp đồng tập trung với Việt Nam trong thời gian quy định tại khoản 2 Điều 15 thông tư này nếu được Bộ Công Thương chấp thuận bằng văn bản.

Thời hạn giao lô hàng đầu tiên của hợp đồng xuất khẩu gạo không quá 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng xuất khẩu gạo được ký kết.

Trường hợp có sự điều chỉnh nội dung hợp đồng đã đăng ký, thương nhân phải ký phụ lục hợp đồng và đăng ký phụ lục đó tại Hiệp hội Lương thực Việt Nam trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày phụ lục hợp đồng được ký kết.

Bộ Công Thương cho biết, thông tư này áp dụng đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo; cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong việc đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo, giao dịch, ký kết, thực hiện hợp đồng tập trung và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/2/2011./.