Quy dinh moi cua EU voi mot so san pham lien quan den pha rung hinh anh 1Càphê là một trong những mặt hàng phải giải trình khi xuất khẩu vào EU. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ cho biết EU vừa đăng công báo quy định số 2023/1115 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu về đưa vào lưu thông và xuất khẩu một số sản phẩm liên quan đến phá rừng và suy thoái rừng, thay thế quy định số 995/2000.

Theo đó, các mặt hàng phải thực hiện nghĩa vụ giải trình gồm gia súc, ca cao, càphê, cọ và dầu cọ, cao su, đỗ tương và gỗ.

Thông tin có trong tuyên bố giải trình theo Điều 4(2) gồm tên, địa chỉ của nhà điều hành và trong trường hợp hàng hóa liên quan và các sản phẩm có liên quan tiếp cận hoặc xuất khẩu, số Đăng ký và Nhận dạng Nhà điều hành Kinh tế (EORI) theo Điều 9 của Quy định (EU) số 952/2013.

Cùng đó, mã hệ thống hài hòa, mô tả dạng văn bản tự do, bao gồm tên thương mại cũng như tên khoa học đầy đủ (nếu có) và số lượng của sản phẩm có liên quan mà nhà điều hành dự định đưa ra thị trường hoặc xuất khẩu.

Đối với các sản phẩm liên quan xuất hoặc nhập vào thị trường, số lượng phải được biểu thị bằng kilôgam khối lượng tịnh và nếu có thể, bằng đơn vị bổ sung được nêu trong Phụ lục I của Quy định (EEC) số 2658/87 so với mã Hệ thống hài hòa được chỉ định hoặc trong tất cả các trường hợp khác được biểu thị bằng khối lượng tịnh xác định ước tính phần trăm hoặc độ lệch hoặc, nếu có khối lượng hoặc số lượng mặt hàng.

Một đơn vị bổ sung được áp dụng khi nó được xác định nhất quán cho tất cả các phân nhóm có thể có theo mã Hệ thống Hài hòa được đề cập trong tuyên bố thẩm định. Ngoài ra, quốc gia sản xuất và vị trí địa lý của tất cả các lô đất nơi sản xuất các mặt hàng có liên quan.

[Nông sản muốn sang EU phải đảm bảo sản xuất không gây mất rừng]

Đối với sản phẩm liên quan có chứa hoặc đã được tạo ra bằng cách sử dụng gia súc và với sản phẩm liên quan đó đã được cho ăn bằng sản phẩm có liên quan, vị trí địa lý sẽ đề cập đến tất cả cơ sở nơi gia súc được nuôi nhốt.

Trong trường hợp sản phẩm có liên quan chứa hoặc đã được tạo ra bằng cách sử dụng hàng hóa được sản xuất trên các mảnh đất khác nhau, vị trí địa lý của tất cả các mảnh đất sẽ được đưa vào theo Điều 9(1), điểm (d).

Riêng với các nhà khai thác đề cập đến tuyên bố thẩm định hiện có theo Điều 4(8) và (9), số tham chiếu của tuyên bố thẩm định đó. Đặc biệt, văn bản: "Bằng cách gửi tuyên bố thẩm định này, nhà điều hành xác nhận rằng thẩm định theo Quy định (EU) 2023/1115 đã được thực hiện và không phát hiện thấy hoặc chỉ có rủi ro không đáng kể rằng các sản phẩm liên quan không tuân thủ Điều 3, điểm (a) hoặc (b) của Quy chế đó."

Đáng lưu ý, chữ ký theo định dạng “ký đại diện cho; ngày; tên và chức năng: chữ ký.” Quy định này có hiệu lực vào ngày thứ 20 kể từ ngày đăng công báo.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.150.01.0206.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A150%3ATOC./.

Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)