Ngày 16/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị định số 59/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại.
 
Nghị định quy định rõ, cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.
 
Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng thương mại Nhà nước do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, ngân hàng thương mại liên doanh, ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài bao gồm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.
 
Hội đồng quản trị phải có tối thiểu 3 thành viên và không quá 11 thành viên, số lượng cụ thể do Điều lệ ngân hàng quy định. Tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là người không điều hành và thành viên độc lập, trong đó có tối thiểu 2 thành viên độc lập. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể là thành viên độc lập.
 
Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ là 5 năm, đồng thời phải thành lập các Ủy ban để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trong đó có tối thiểu 2 ủy ban là Ủy ban về vấn đề quản lý rủi ro và Ủy ban về vấn đề nhân sự.
 
Hội đồng quản trị được quyền bổ nhiệm một trong số các thành viên của mình làm Tổng giám đốc hoặc thuê Tổng giám đốc. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của ngân hàng, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
 
Trường hợp ngân hàng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, Ban Kiểm soát đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước thành lập có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc nếu xét thấy cần thiết.
 
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2009. Các ngân hàng được thành lập kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực phải thực hiện theo các quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan./.