Ngày 8/5, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định nêu rõ, vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng; là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Vị trí việc làm được xác định dựa trên năm căn cứ sau: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công việc thực tế của đơn vị sự nghiệp công lập; tính chất, đặc điểm, nhu cầu công việc của đơn vị sự nghiệp công lập; mức độ phức tạp, quy mô công việc; phạm vi, đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của luật chuyên ngành; mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thực trạng bố trí, sử dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là Bộ) có trách nhiệm thẩm định đề án vị trí việc làm của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ quản lý; tổng hợp danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ quản lý, trình lãnh đạo bộ xem xét, quyết định, gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

Sở Nội vụ thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương có trách nhiệm thẩm định đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thuộc Sở, Ban, ngành, Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tổng hợp danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

Quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6 tới./.