Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số. Những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khác có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số sẽ áp dụng theo quy định tại các văn bản đó để xử phạt.

Đối tượng áp dụng của Nghị định này là các cá nhân, tổ chức Việt Nam, cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.

Hình thức xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số gồm cảnh cáo và phạt tiền. Mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số tối đa là 100 triệu đồng, đối với tổ chức tối đa là 200 triệu đồng. Mức xử phạt đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt cá nhân đối với cùng hành vi vi phạm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10 tới và thay thế Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 5/5/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 105/2010/NĐ-CP ngày 27/10/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh xổ số.

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết, nếu các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong Nghị định có lợi có cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính sẽ áp dụng Nghị định này để xử lý.

Đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc thi hành xong trước thời điểm Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định này có hiệu lực thi hành, mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại sẽ áp dụng quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 41/2009/NĐ-CP ngày 5/5/2009 và Nghị định 105/NĐ-CP ngày 27/10/2010./.