Ngày 16/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Đối tượng áp dụng Nghị định này gồm cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài vi phạm quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán độc lập trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định này; người có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính và những cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toám độc lập, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau: cảnh cáo; phạt tiền; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động có thời hạn trong lĩnh vực kiểm toán độc lập. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kế toán đối với cá nhân là 30 triệu đồng, đối với tổ chức tối đa là 60 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kiểm toán độc lập đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức tối đa là 100 triệu đồng.

Ngoài các hình thức này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề kế toán đối với người hành nghề kế toán từ 1-3 tháng; đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán từ 1-3 tháng; tịch thu chứng từ kế toán, sổ kế toán, tịch thu báo cáo tài chính.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2013. Nghị định số 185/2004/NĐ-CP, Nghị định số 39/2011/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực./.