Ra mat Tap chi Chu nghia xa hoi - Ly luan va thuc tien hinh anh 1Lễ ra mắt Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn. (Nguồn: dangcongsan.vn)

Ngày 26/4, tại Hà Nội, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức ra mắt Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn.

Đây là tạp chí khoa học chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học đầu tiên ở Việt Nam, ra đời đáp ứng đòi hỏi khách quan của đất nước nhằm góp phần nâng cao nhận thức xã hội, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị về chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

[Lễ công bố tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào]

Chúc mừng Tạp chí Chủ nghĩa xã hội-Lý luận và thực tiễn ra mắt bạn đọc, giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng sự kiện này là trông đợi không chỉ của Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học mà còn là của giới lý luận, những người nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội trong hệ thống chính trị.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, sự nghiệp đổi mới đang đặt ra nhiều vấn đề cần được làm rõ trên cơ sở các luận cứ khoa học và thực tiễn đáng tin cậy.

Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn phải là diễn đàn, là địa chỉ để các nhà khoa học, nhà quản lý công bố các kết quả nghiên cứu, trao đổi học thuật, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Nêu rõ xây dựng và phát triển Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn trong bối cảnh Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đổi mới toàn diện các hoạt động nên có nhiều thuận lợi rất cơ bản song cũng có nhiều khó khăn, thách thức, ông Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu mỗi cán bộ của Tạp chí phải tích cực phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ; nghiêm túc thực hiện pháp luật về báo chí và xuất bản; tăng cường đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nỗ lực không ngừng tìm giải pháp tốt nhất để tạp chí mới ra đời nhanh chóng khẳng định chỗ đứng trong lòng bạn đọc, khẳng định vai trò, vị thế của mình trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng.

Cùng với đó mỗi cán bộ của Tạp chí tích cực tuyên truyền, bảo vệ, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; chuyển tải những nội dung mới trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng chuẩn bị cho văn kiện Đại hội XIII của Đảng; góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy của Học viện./.

PV (TTXVN/Vietnam+)