Ngày 19/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức, thay thế Nghị định 125/2003/NĐ-CP về vận tải đa phương thức quốc tế. Nghị định mới này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2009.

Theo Nghị định mới, hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế được miễn kiểm tra thực tế hải quan, trừ một số trường hợp nếu nghi ngờ có dấu hiệu vận chuyển ma túy, vũ khí và các loại hàng cấm khác.

"Vận tải đa phương thức" là việc vận chuyển hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức.

Một số điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được kinh doanh đa phương thức quốc tế là duy trì tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR (tức Quyền rút vốn đặc biệt - đơn vị tính toán do IMF quy định) hoặc có bảo lãnh tương đương và phải có giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

Việc cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế (có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp) thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Giao thông Vận tải cấp giấy phép cho doanh nghiệp.

Theo Nghị định 125/2003/NĐ-CP cũ, việc cấp giấy phép trong một số trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thời hạn cấp giấy phép là 60 ngày. Các tổ chức đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức còn thời hạn theo Nghị định 125/2003/NĐ-CP phải làm thủ tục xin cấp lại giấy phép sau khi hết hạn hiệu lực của giấy phép.

Nghị định mới cũng quy định những trường hợp người kinh doanh vận tải đa phương thức không phải chịu trách nhiệm về tổn thất do mất mát, hư hỏng hoặc giao trả hàng chậm nếu chứng minh được nguyên nhân bất khả kháng, hoặc do sự chểnh mảng của người gửi hàng, người nhận hàng, đình công, bị ngăn chặn sử dụng một bộ phận nhân công…

Người kinh doanh vận tải đa phương thức chỉ chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp nào về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa với mức tối đa tương đương 666,67 SDR cho một đơn vị, hoặc 2,00 SDR cho một kg trọng lượng cả bì của hàng hóa, tùy theo cách tính nào cao hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)