Ảnh minh họa. (Hùng Võ/Vietnam+)

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, trong đó đề xuất rõ 3 trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Theo dự thảo, các trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước bao gồm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và có giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước (chủ giấy phép).

Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được quy định theo mục đích khai thác nước có giá trị từ 0,1% đến 2,0%, áp dụng với hoạt động thủy điện, kinh doanh-dịch vụ nước thiên nhiên, sản xuất phi nông nghiệp, tưới cây nông nghiệp, chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản.

Việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên-Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Theo đó, sẽ có 3 trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, bao gồm: Khai thác, sử dụng nước cho thủy điện, trừ công trình thủy điện phục vụ chính sách xã hội, an ninh và quốc phòng; Khai thác nước mặt, nước dưới đất, nước biển để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, gồm cả nước làm mát; Khai thác nước dưới đất với quy mô từ 100 m3/ngày đêm trở lên để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác./.