Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện việc giám sát, công khai tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào các doanh nghiệp.

Đây là một trong những điểm đáng chú ý trong Nghị định về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp vừa được Văn phòng Chính phủ cho biết tối 7/10.

Cụ thể, nội dung giám sát được nghị định đề cập tới là việc bảo toàn và phát triển vốn tại các đơn vị có vốn Nhà nước. Với các dự án đầu tư, phía cơ quan chức năng sẽ giám sát nguồn vốn huy động, tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân.

Ngoài ra, nội dung giám sát được nghị định cho biết sẽ bao gồm hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp trong đó bao gồm cả tài chính công ty con, công ty liên kết thông qua danh mục đầu tư của công ty mẹ.

Trách nhiệm của Bộ Tài chính, được Nghị định mới của Chính phủ yêu cầu, là lập kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, công bố trước ngày 31/1 hàng năm.

Từ đó, Bộ Tài chính có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp đã được công bố.

Các tiêu chí đánh giá doanh nghiệp được đưa ra bao gồm: doanh thu, lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, nợ phải trả quá hạn, tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích,... Các tiêu chí trên có thể xem xét một số yếu tố loại trừ như: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, do Nhà nước điều chỉnh giá, do đầu tư mở rộng sản xuất,...

Theo quy định, trường hợp phát hiện vi phạm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về phạm vi đầu tư vốn, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghị định mới cũng quy định, việc công khai sẽ được thực hiện định kỳ theo báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo năm đã được kiểm toán. Bộ Tài chính sẽ thực hiện công khai báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp chậm nhất vào 30/10 năm tiếp theo.

Bộ Tài chính cũng được yêu cầu mở chuyên mục trên cổng thông tin điện tử để tiếp nhận và công khai các thông tin tài chính của doanh nghiệp. Những nội dung này theo nghị định sẽ được thực hiện từ năm tài chính 2016./.