Ngày 26/9/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chỉ định Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) làm ngân hàng phục vụ Dự án hỗ trợ kỹ thuật hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tăng cường năng lực quản lý, giám sát cho lĩnh vực tài chính vi mô tại Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Tổng Giám đốc SeABank chịu trách nhiệm thực hiện các quy định của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Dự án này có giá trị 1 triệu Euro (tương đương 1,34 triệu USD) do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) viện trợ không hoàn lại.

Dự án này nằm trong khuôn khổ những hoạt động hợp tác giữa Pháp và Việt Nam. Mục tiêu của AFD về tài chính vi mô là khuyến khích phát triển lĩnh vực tài chính vi mô theo hướng vững mạnh về tài chính và thể chế để đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn tài chính tốt hơn.

Qua dự án này, AFD sẽ góp phần hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện những cải cách về mặt pháp lý và thể chế nhằm thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực tài chính vi mô tại Việt Nam.

Dự án này được thực hiện trong bối cảnh thị trường tài chính có những biến đổi tích cực và năng động, môi trường kinh tế và chính sách xóa đói giảm nghèo đã thu được những thành tựu đáng khích lệ và đây được xem là những nền tảng thích hợp để tăng khả năng tiếp cận các nguồn tài chính./.