SHB phat hanh 500 trieu co phieu, nang von dieu le len 17.558 ty dong hinh anh 1Giao dịch tại SHB. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) đã phát hành thành công hơn 500 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ lên 17.558 tỷ đồng, vốn tự có lên gần 34.000 tỷ đồng.

Trong đó, từ ngày 17/2 đến ngày 27/4, SHB chào bán thành công gần 300,8 triệu cổ phiếu và trước đó đã phát hành hơn 251 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức với tỷ lệ 20,9% của hai năm 2017 và 2018.

Việc tăng vốn điều lệ này nằm trong kế hoạch phát triển của SHB và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên SHB năm 2019. Cổ tức SHB chưa chia năm 2019 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 11% sẽ được chia muộn nhất vào quý 3/2020 theo đúng các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

[SHB thoái vốn tại SHBFC cho đối tác chiến lược nước ngoài]

Hiện tại, việc tăng vốn điều lệ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với SHB, qua đó sẽ giúp ngân hàng tăng cường năng lực tài chính, năng lực quản trị, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ. Bên cạnh đó, việc tăng vốn là cơ sở để ngân hàng hoàn tất đầy đủ toàn bộ các trụ cột của Basel II. 

Bên cạnh đã hoàn thành trụ cột thứ nhất của Basel II, với việc tăng vốn điều lệ hơn 5.000 tỷ đồng, SHB đã cơ bản hoàn tất trụ cột II và tiến tới hoàn tất đầy đủ toàn bộ ba trụ cột của Basel II.  Hiện tại chỉ có rất ít ngân hàng công bố đã hoàn tất đầy đủ 3 trụ cột của Basel II.

Trong năm 2020, trên cơ sở hoàn tất các cấu phần cuối cùng của khung quy trình đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn (ICAAP), SHB sẽ chính thức hoàn tất đầy đủ 3 trụ cột của Basel II nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định và tiến tới đáp ứng các thông lệ quốc tế tiên tiến về quản trị rủi ro./.

Thúy Hà (Vietnam+)