Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 2113/Tổng cục Hải quan-TXNK về công tác quản lý giá sữa nhập khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, qua theo dõi việc quản lý giá mặt hàng sữa nhập khẩu ở cục hải quan các địa phương cho thấy, một số cục hải quan tỉnh, thành phố có phát sinh mặt hàng sữa nhập khẩu nhưng chưa xây dựng bổ sung danh mục quản lý rủi ro hàng hóa nhập khẩu về giá cấp cục. Việc báo cáo số liệu về tình hình kiểm tra, quản lý giá sữa nhập khẩu trong tháng ở một vài nơi còn chậm.

[Hải quan bị nhắc nhở vì lơi lỏng giá sữa nhập khẩu]

Trước thực trạng trên, trong công văn đưa ra, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố có phát sinh mặt hàng sữa nhập khẩu nhưng chưa đưa vào xây dựng danh mục quản lý rủi ro hàng hóa nhập khẩu về giá cấp cục phải bổ sung ngay và xây dựng mức giá kiểm tra theo đúng chỉ đạo của công văn số 1380/Tổng cục Hải quan-TXNK ngày 22/3/2012.

Đối với các cục Hải quan tỉnh, thành phố đã thực hiện bổ sung mặt hàng sữa nhập khẩu vào danh mục quản lý rủi ro hàng hóa nhập khẩu về giá cấp cục (cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan Bình Dương…) thực hiện báo cáo cơ sở thông tin đã sử dụng, phương pháp xây dựng mức giá từng mặt hàng về Tổng cục Hải quan trước ngày 10/5.

Bên cạnh đó, các cục hải quan địa phương thường xuyên rà soát thu thập thông tin dữ liệu giá sữa nhập khẩu theo quyết định 1102/QĐ ngày 21/5/2008 để điều chỉnh mức giá kiểm tra cho phù hợp đối với tình hình biến động giá sữa nhập khẩu./.