Theo chủ trương thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP (ngày 03/9/2014) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu từ đầu năm đến nay.

[Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn cho hai Bộ]

Cụ thể, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018 còn 3.504,376 tỷ đồng. Tuy nhiên đến hết quý 1, số dư Quỹ BOG đã âm 620 tỷ đồng và lũy kế sang quý 2 tiếp tục âm 499 ỷ đồng.

Song sang đến quý 3, tổng số trích Quỹ BOG từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9 đạt trên 2.518 tỷ đồng và điều đáng nói Quỹ này sử dụng trong quý này là 0 đồng, vì vậy khi cộng lãi phát sinh số dư Quỹ BOG đã dương trở lại và đến hết ngày 30/9 đạt 2.019 tỷ đồng./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)