Đồng bào chung vai giúp nhau chuyển nhà đến dựng nơi ở mới. (Ảnh: Điêu Chính Tới/Vietnam+)

Trong 5 năm (2009-2014), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La cùng các thành viên đã vận động các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm ủng hộ người nghèo, gia đình nghèo với số tiền trên 44,5 tỷ đồng.

Số tiền này đã được mặt trận các cấp hỗ trợ các hộ nghèo làm mới và sửa chữa gần 1.800 căn nhà, đồng thời hỗ trợ kịp thời gần 2.900 trường hợp là đồng bào nghèo để sản xuất, chữa bệnh, trợ cấp khó khăn.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La đã tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hướng mạnh hoạt động về cơ sở và khu dân cư; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chợ nông thôn Bản Làm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Điêu Chính Tới/Vietnam+)

Ngoài ra, mặt trận các cấp còn vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ với số tiền trên 5 tỷ đồng xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa.”

Từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa,” các ngành, địa phương trong tỉnh đã tặng 607 sổ tiết kiệm, xây 29 ngôi nhà tình nghĩa, hỗ trợ 8.055 đối tượng chính sách cải thiện nhà ở, hỗ trợ hơn 10,5 tỷ đồng chuyển đến đồng bào bị thiên tai trong và ngoài tỉnh.

Ông Thào Sếnh Páo, Chủ tịch Mặt trận Tổ quóc Việt Nam tỉnh Sơn La cho biết Mặt trận thường xuyên cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức thành viên vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về di chuyển dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, chương trình xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, bảo vệ và phát triển vốn rừng, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.”

Riêng năm 2014, toàn tỉnh có trên 148.600 gia đình được công nhận là gia đình văn hóa (chiếm 59,24% số hộ của toàn tỉnh); 939 thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố được cấp giấy công nhận khu dân cư văn hóa (chiếm 28,42 %).

Múa sạp của đồng bào Thái Tây Bắc. (Ảnh: Điêu Chính Tới/Vietnam+)

Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, ma túy, Mặt trận ở cả ba cấp (tỉnh, huyện, xã) phối hợp với các tổ chức thành viên giúp đỡ trên 2.500 người lầm lỡ trở về hòa nhập cộng đồng và giúp vốn, tạo việc làm ổn định cuộc sống.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.898 khu dân cư không có tội phạm, 1.704 khu dân cư không phát sinh người nghiện ma túy.

Hướng hoạt động trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tăng cường hướng hoạt động về cơ sở, thực hiện vai trò giám sát, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở xã, phường, thị trấn, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương Sơn La ngày càng đổi mới và phát triển./.