Giao dịch tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam. (Nguồn: Standard Chartered Việt Nam)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chấp thuận cho Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam được tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên trên 3.080 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được chủ sở hữu phê duyệt tại Nghị quyết ngày 31/3/2015 và Hội đồng thành viên Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) thông qua tại Nghị quyết số VN-0094 ngày 27/3/2015.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với chỉ tiêu đã được duyệt của Ngân hàng Nhà nước; thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho Ngân hàng Nhà nước.

Văn bản số 7364/NHNN-TTGSNH có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn được cấp chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước hết hiệu lực pháp lý./.