Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng (gọi tắt là Nghị định số 42/2010/NĐ-CP).

Theo đó, Nghị định sửa đổi Điểm c Khoản 15 Điều 53 quy định chung về thủ tục trình khen thưởng.

Khi có văn bản xin ý kiến của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị (tính theo dấu bưu điện), cơ quan được xin ý kiến có trách nhiệm trả lời.

Sau 10 ngày làm việc, nếu không có ý kiến trả lời, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ tiến hành các thủ tục khen thưởng theo quy định.

Khoản 21 Điều 53 cũng được Nghị định sửa đổi như sau: "Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và hồ sơ theo quy định, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và hồ sơ theo quy định, Văn phòng Chủ tịch nước trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định khen thưởng".

Nghị định cũng sửa đổi một số điều về thủ tục xét tặng các danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc", "Chiến sỹ thi đua các cấp và các danh hiệu khác"; hồ sơ, thủ tục xét tặng "Cờ thi đua của Chính phủ", Huân chương các loại, "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ", danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"...

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2012./.