Ngày 17/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 43/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 2/12/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia (kèm theo Danh mục hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia).

Nghị định sửa đổi khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 4, khoản 1 Điều 12. Nghị định sửa đổi Điều 14 về Bảo quản hàng dự trữ quốc gia, theo đó Nghị định quy định, hàng dự trữ quốc gia phải được cất giữ đúng địa điểm quy định, bảo quản theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc yêu cầu kỹ thuật bảo quản tạm thời; phải có đủ hồ sơ ghi rõ số lượng, chất lượng, giá trị và các diễn biến trong quá trình nhập, xuất, bảo quản. Không được thay đổi địa điểm để hàng và các yêu cầu kỹ thuật bảo quản khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị định cũng sửa đổi Điều 15 về Xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia. Điểm b, khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 17 cũng được sửa đổi. Điểm b, khoản 1, Điều 17 được sửa đổi, bổ sung: riêng đối với hàng dự trữ quốc gia về quốc phòng, an ninh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định giá mua, giá bán cụ thể sau khi thống nhất về nguyên tắc định giá với Bộ Tài chính.

Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định phương án giá, quyết định giá thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về giá.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2012./.