Ngày 2/2, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật.

Điều 1, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm được sửa đổi cụm từ “ Chi cục hàng hải hoặc cảng vụ hàng hải thuộc Cục Hàng hải Việt Nam” bằng cụm từ “ Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam”. Khoản 2 điều 52 được bổ sung và bãi bỏ khoản 2 điều 53..

Sửa đổi, bổ sung điều 27 của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Trợ giúp pháp lý được bổ sung về hồ sơ đề nghị làm cộng tác viên.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2007/NĐ-CP qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Luật sư, điều 8, khoản 1 điều 19, khoản 1 điều 20, khoản 2 và 5 điều 21 đã được sửa đổi và bổ sung.

Điều 4 và 5, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật và Nghị định số 131/2008/NĐ-CP về tổ chức xã hội-nghề nghiệp của Luật sư.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2012./.