Áp lực nhập siêu: Thách thức lớn với nền kinh tế Kinh tế

Áp lực nhập siêu: Thách thức lớn với nền kinh tế

Gia tăng kim ngạch xuất khẩu và giảm nhập siêu, không chỉ trong năm 2010 mà cả trong những năm tiếp theo, là thách thức không nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam.

Việc giá xuất khẩu thấp khiến kim ngạch xuất khẩu suy giảm chỉ là bề nổi của tảng băng. Vấn đề là với rất nhiều doanh nghiệp đang hoạt động theo phương thức gia công, phụ thuộc lớn vào nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và cả hàng cho thị trường nội địa, thì áp lực nhập siêu sẽ chưa thể giảm.