Thế giới

ASEAN cần mạng lưới bồi dưỡng đại biểu dân cử

Phiên họp 2 ngày của Nghị viện các quốc gia thành viên Hội đồng Liên Nghị viện các nước ASEAN (AIPA) tại TP Hồ Chí Minh đã kết thúc, ngày 2/12, với kiến nghị Đại hội đồng AIPA nghiên cứu xây dựng hướng dẫn chung đối với công tác bồi dưỡng nghị viện của các nước thành viên, bao gồm các chỉ dẫn về xác định nhu cầu, xây dựng chương trình bồi dưỡng cũng như hướng dẫn phương pháp và đánh giá hiệu quả hoạt động bồi dưỡng, đào tạo đại biểu dân cử.