100 ngày cầm quyền của Tổng thống Yanukovych Châu Âu

100 ngày cầm quyền của Tổng thống Yanukovych

Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của mình, Ukraine đã nhận được cơ hội tiến hành những cải cách hệ thống, phát triển đất nước vì lợi ích của mọi người dân trong bối cảnh hòa bình và không có xung đột, trở thành một nước có sức cạnh tranh trên trường quốc tế cũng như có sức hấp dẫn đối với chính người dân Ukraine.

Đây là tuyên bố của Tổng thống Viktor Yanukovych vào ngày 3/6 tại Cung Ukraine nhân 100 ngày trên cương vị nguyên thủ quốc gia.