Công cụ để bảo vệ các doanh nghiệp xuất khẩu Kinh doanh

Công cụ để bảo vệ các doanh nghiệp xuất khẩu

Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu là công cụ bảo vệ nhà xuất khẩu trước rủi ro thương mại của nhà nhập khẩu như mất khả năng thanh toán nợ, phá sản, chậm thanh toán và một số rủi ro thương mại nhất định.

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới tác động tiêu cực tới Việt Nam, khiến cho phần lớn các doanh nghiệp xuất khẩu phải chịu những áp lực tài chính ngày một gia tăng, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu cần được xem là công cụ chiến lược thúc đẩy xuất khẩu.