Liên kết chặt chẽ để xây dựng thương hiệu biển Kinh doanh

Liên kết chặt chẽ để xây dựng thương hiệu biển

Hiệu quả kinh tế thu được từ một đơn vị biển của Việt Nam mới chỉ bằng 1/130 mức bình quân thế giới. Thực tế đó cho thấy lợi ích kinh tế mà Việt Nam khai thác được từ biển còn quá ít ỏi, chưa xứng tầm.

Đại dương thực sự là một kho báu, nhưng muốn “mở cửa” đại dương phải có quyết tâm, có sức và biết cách. Hai yếu tố sau Việt Nam vẫn còn thiếu.