[Video] 25 luật đang gây khó khăn cho đầu tư kinh doanh Kinh doanh

25 luật đang gây khó khăn cho đầu tư kinh doanh

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội giải quyết các mâu thuẫn, chồng chéo của các luật, pháp lệnh gây khó khăn cho đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội sẽ được trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ nhất.