Sửa đổi Luật Giáo dục cần nhắm vào vấn đề bức xúc Giáo dục

Sửa đổi Luật Giáo dục cần nhắm vào vấn đề bức xúc

Các thành viên Ủy ban cơ bản nhất trí về sự cần thiết và quan điểm sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục được nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Nhưng đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục lần này chỉ nên tập trung vào những vấn đề thật sự bức xúc mà thực tiễn đòi hỏi.