Gắn bảo tồn biển với ổn định cuộc sống Môi trường

Gắn bảo tồn biển với ổn định cuộc sống

Hải Phòng đang kết hợp hài hòa giữa việc quản lý các khu bảo tồn biển với ổn định cuộc sống của cộng đồng cư dân khu vực, góp phần phát triển và đa dạng hóa sinh học được coi là một thế mạnh của địa phương.