Thu hút các nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông Giao thông

Thu hút các nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông

Trong bối cảnh năm nay Chính phủ tiếp tục thắt chặt chi tiêu công, vốn dành cho xây dựng hạ tầng giao thông sẽ thiếu trầm trọng.

Nhằm thực hiện nhiệm vụ đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đã đề ra, đòi hỏi ngành giao thông vận tải phải có cơ chế để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển cho lĩnh vực then chốt này.